Ενότητα Εργασίας 1 (Ε.Ε.1): Ανάλυση Απαιτήσεων

Η πρώτη Ενότητα Εργασίας (ΕΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων) του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη. Αντικείμενο της ΕΕ1 είναι η διερεύνηση των απαιτήσεων των χρηστών και των απαιτήσεων του συστήματος, καθώς και η ανάλυση τους. Περιλαμβάνει έρευνα αγοράς για ομοειδή προϊόντα, έρευνα αποτελεσμάτων συναφών έργων και προσπαθειών, καταγραφή απαιτήσεων χρηστών και συστήματος, και συστηματική ανάλυσή τους για να προκύψουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της υπό ανάπτυξη συσκευής και των υποστηρικτικών της υπηρεσιών. Παράλληλα, θα εντοπιστούν πιθανοί κίνδυνοι και θα εξεταστούν τα μέτρα αντιμετώπισής τους. Η ΕΕ1 περιλαμβάνει τα παρακάτω παραδοτέα:

  1. Λειτουργικές προδιαγραφές: Αναφορά για τις απαιτήσεις χρηστών και τις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος.
  2. Απαιτήσεων Ανάλυση κινδύνων: Αναφορά για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων, αξιολόγηση απειλών και ευκαιριών, μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων/απειλών.
  3. Δικτυακός τόπος έργου και κοινωνικά δίκτυα: Δικτυακός τόπος και κοινωνικά δίκτυα (twitter, Facebook, LinkedΙn) που θα ανανεώνονται τακτικά με βάση την πρόοδο του έργου. Ο δικτυακός τόπος θα περιλαμβάνει φόρουμ για συζητήσεις καθώς και ημερολόγιο έργου.